CSA Supervisor, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Duties and responsibilities:

 • Management of Site Safety in conjunction with the Mercury Safety Advisor. This will include the setup, management of and closing out of the safety file as part of the Management team.
 • Management of sub-contractor activities including tracking progress against schedule and manpower levels. Daily resource levels and production rates monitoring. Attend and contribute to a weekly minutes meeting with sub-contractor.
 • Report / Maintain a daily site diary with subcontractor resource levels and active work fronts, with photographic evidence.
 • Management of Site QA in conjunction with the CSA Package manager including set up, management and close out of file. Continuous inspection of subcontractor work and records of same via checklist records.
 • Management of the Mercury “In Progress” snagging system ensuring that you return weekly punch lists where applicable.
 • Responsible to implement a weekly close out/ look ahead ensuring co-ordination with.
 • Management of Site Coordination between CSA subcontractors and interfaces with other subcontractors, mercury operations, other. Attendance to site coordination meetings as representative.
 • Knowledge of Project Program and work towards keeping or improving it. Coordinate and share the information with subcontractors’ staff on site to align them to the program requirements. Assist with and management of Project Schedule in conjunction with other trades and Package Leads.
 • Report on a weekly basis, any site events that have a commercial impact to the project: deviations, variations, delays to the CSA Manager to ensure all costs are captured and claimed, if applicable.
 • Issue internal weekly progress report, Supervisors report. Issue weekly reports. This will include all orders placed, materials expected, and labour levels. Responsible for the reporting of the internal weekly progress report to CSA Manager and Planner.
  • This will highlight progress percentage complete based on WBS codes and any concerns. It should also highlight any risk elements within the control of Mercury, e.g: late deliveries, as well as areas not available, delays, shortage of design, and third party hold ups.
 • Schedule material deliveries to correspond with the project schedule. Track critical deliveries procured or not by Mercury/subcontractor.
 • Attendance at Site Meetings, Internal Project Reviews, Engineering Reviews, Planning and Co-ordination Meetings and Handover Meetings where required.
 • Assist with Package/project Close out of all project items including O & M Manuals, Punch List, Safety File, QA File – all with the support of the CSA Package Manager
 • Assist with the management of all costs associated with your package including:
  • Mercury CSA Team
  • Sub-contractors
  • Material deliveries and goods receipting.
  • Plant and Equipment
  • Variations
 • Any other duties associated with the role.

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen.

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren.

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS).

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Plichten en verantwoordelijkheden:

 • Beheer van Site Safety in samenwerking met de Mercury Safety Advisor. Dit omvat het opzetten, beheren en afsluiten van het veiligheidsdossier als onderdeel van het Managementteam.
 • Beheer van activiteiten van onderaannemers, inclusief het volgen van de voortgang ten opzichte van de planning en het mankrachtniveau. Dagelijkse monitoring van hulpbronnenniveaus en productiesnelheden. Bijwonen van en bijdragen aan de wekelijkse notulenvergadering met de onderaannemer.
 • Rapporteren/bijhouden van een dagelijks locatiedagboek met de resourceniveaus van onderaannemers en actieve werkfronten, met fotografisch bewijsmateriaal.
 • Beheer van Site QA in samenwerking met de CSA Package manager, inclusief opzetten, beheren en afsluiten van het bestand. Continue inspectie van het werk van onderaannemers en de registratie ervan via checklistrecords.
 • Beheer van het Mercury "In Progress" snagging-systeem om ervoor te zorgen dat u, indien van toepassing, wekelijkse opleveringslijsten retourneert.
 • Verantwoordelijk voor het implementeren van een wekelijkse afsluiting/vooruitblik en zorgen voor coördinatie met.
 • Beheer van de locatie Coördinatie tussen CSA-onderaannemers en interfaces met andere onderaannemers, kwikoperaties, andere. Als vertegenwoordiger aanwezig bij werfcoördinatievergaderingen.
 • Kennis van het projectprogramma en werken aan het behouden of verbeteren ervan. Coördineer en deel de informatie met het personeel van onderaannemers ter plaatse om ze af te stemmen op de programmavereisten. Assisteren bij en beheren van de projectplanning in samenwerking met andere vakmensen en pakketleiders.
 • Rapporteer wekelijks alle gebeurtenissen op de locatie die een commerciële impact hebben op het project: afwijkingen, variaties en vertragingen aan de CSA-manager om ervoor te zorgen dat alle kosten worden vastgelegd en geclaimd, indien van toepassing.
 • Uitgeven van intern wekelijks voortgangsrapport, rapport van supervisors. Wekelijkse rapporten uitbrengen. Dit omvat alle geplaatste bestellingen, verwachte materialen en arbeidsniveaus. Verantwoordelijk voor de rapportage van de interne wekelijkse voortgangsrapportage aan CSA Manager en Planner.
  • Dit zal het voortgangspercentage benadrukken op basis van WBS-codes en eventuele problemen. Het moet ook eventuele risico-elementen onder de controle van Mercury benadrukken, bijvoorbeeld: late leveringen, en gebieden die niet beschikbaar zijn, vertragingen, een tekort aan ontwerp en vertragingen door derden.
 • Plan materiaalleveringen in overeenstemming met de projectplanning. Volg kritische leveringen die al dan niet door Mercury/onderaannemer zijn aangeschaft.
 • Aanwezigheid bij vergaderingen op locatie, interne projectbeoordelingen, technische beoordelingen, plannings- en coördinatievergaderingen en overdrachtsvergaderingen waar nodig.
 • Assisteren bij pakket-/projectafsluiting van alle projectitems, waaronder O & M-handleidingen, opleveringslijst, veiligheidsdossier, QA-bestand – allemaal met de ondersteuning van de CSA-pakketmanager
 • Assisteren bij het beheer van alle kosten in verband met uw pakket, waaronder:
  • Mercury CSA-team
  • Onderaannemers
  • Materiaalleveringen en goederenontvangst.
  • Installatie en uitrusting
  • variaties
 • Alle andere taken die bij de functie horen.

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

 

 

 

Apply Now