QA Manager, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

 

Mercury is the European leader in construction solutions.

 We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

 We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

 At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

 

Scope of the Role: 

 

We are seeking a dedicated and experienced Quality Manager to lead our Quality Management team on an MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) and CSA (Civil, Structural, Architectural) project.

As a key member of our project leadership team, you will be responsible for ensuring the highest standards of quality and compliance throughout the project's lifecycle. Reporting directly to the Project Manager, you will play a critical role in the development, implementation, and continuous improvement of our Quality Plan, along with building a long-term partnership with both internal and external stakeholders.

 

       Key Responsibilities:

 

 1. Safety Leadership:

 

 • Create a safe working environment for all project personnel, aiming for an incident and injury-free project.
 • Set an example by consistently demonstrating safe work practices and ensure the entire team follows suit.

 

 1. Quality Excellence:

 

 • Manage the implementation of the Quality Control Procedures on site by direct and subcontracted workforce.
 • Develop comprehensive quality plans, manuals, documents, and systems.
 • Prepare and submit Inspection and Test Plans for all works packages, to the client's quality team following the review specifications to identify inspection and test requirements.
 • Managing quality benchmarking, i.e approval of mock-ups, first of kinds etc, to ensure agreed standards of workmanship before commencement of each work package.
 • Lead the project team in developing innovative approaches and solutions to enhance QA attention and impact on the project.
 • Provide training to project personnel on the Contractor's Project QA/QC plan.
 • Collaborate with the client to ensure timely submission, approval, and implementation of their quality standards and procedures.
 • Utilize your hands-on experience to identify and address quality risks in procedures and controls, continuously evaluating and assessing their effectiveness.

 

 1. Team Leadership and Development:

 

 • Demonstrate strong leadership skills by motivating team members and holding them accountable for performance.
 • Cultivate a culture of continuous improvement and quality consciousness.
 • Mentor and develop leaders within your team.
 • Lead the delivery of a zero defect/zero rework project, setting the standard for excellence in the organization.
 • Provide guidance and support to the entire organization in achieving this high standard.
 • Ensure that all project personnel have received the appropriate training to deliver an exceptionally high-quality project.
 • Uphold the quality goal of "Zero snags" at the time when the Installation team announces the completion of a system or part of a system.
 • Manage and deliver your department goals proactively, employing a forward-looking and controlled approach.

 

 1. Other Duties:

 

 • Perform any other duties associated with this role as necessary.

 

       Essential Criteria:

 

 • Demonstrated understanding of all aspects of delivering large, high-quality construction projects.
 • Excellent communication and leadership skills.
 • Proven track record of successfully leading teams to deliver exceptional results on similar projects.
 • 10+ years of relevant experience in construction quality management.
 • Hold a Primary or master's degree in QA/QC or equivalent discipline, or demonstrable equivalent experience.
 • Strong strategic planning and tactical execution abilities.
 • Experience working as part of cross-functional project teams at all levels.
 • Proficiency in relevant IT tools and systems.

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

Kwaliteitsmanager

 

Organisatorische omgeving:

 

Mercury is een Ierse aannemer met bereik in heel Europa.

Mercury is een Europese aannemer die complexe technische projecten bouwt en beheert die een nieuwe kijk geven op de manier waarop mensen werken en leven in de gebouwde omgeving. Onze vastberadenheid en focus stellen ons in staat om toonaangevende bouwoplossingen te leveren in een reeks belangrijke sectoren, waaronder enterprise datacenters, geavanceerde technologie en levenswetenschappen, grootschalige datacenters, brandbeveiliging, technische ondersteuningsdiensten (TSS), datacenterfaciliteitsbeheer, gezondheidszorg & Bouwbedrijven. Mercury heeft ruim 2.600 mensen in dienst, verspreid over 10 locaties in Europa en had in 2020 een totale omzet van € 1 miljard. Mercury heeft de beste mensen in dienst, investeert zwaar in training en opleiding en zorgt ervoor dat de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en bestuur worden toegepast in de hele wereld. organisatie.

 

 

Reikwijdte van de rol: 

 

We zijn op zoek naar een toegewijde en ervaren kwaliteitsmanager om ons kwaliteitsmanagementteam te leiden voor een MEP-project (mechanisch, elektrisch, loodgieterswerk) en CSA-project (civiel, structureel, architectonisch).

Als belangrijk lid van ons projectleiderschapsteam bent u verantwoordelijk voor het garanderen van de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en naleving gedurende de gehele levenscyclus van het project. Je rapporteert rechtstreeks aan de Project Manager en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling, implementatie en voortdurende verbetering van ons Kwaliteitsplan, samen met het opbouwen van een langetermijnpartnerschap met zowel interne als externe belanghebbenden.

 

       Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 

 1. Leiderschap op het gebied van veiligheid:

 

 • Creëer een veilige werkomgeving voor al het projectpersoneel, waarbij wordt gestreefd naar een incident- en letselvrij project.
 • Geef het goede voorbeeld door consequent veilige werkmethoden te demonstreren en ervoor te zorgen dat het hele team dit voorbeeld volgt.

 

 1. Uitstekende kwaliteit:

 

 • Beheer de implementatie van de kwaliteitscontroleprocedures op locatie door directe en uitbestede medewerkers.
 • Ontwikkel uitgebreide kwaliteitsplannen, handleidingen, documenten en systemen.
 • Inspectie- en testplannen voorbereiden en indienen voor alle werkpakketten, aan het kwaliteitsteam van de klant, volgens de beoordelingsspecificaties om inspectie- en testvereisten te identificeren.
 • Het beheren van kwaliteitsbenchmarks, dwz goedkeuring van mock-ups, eerste soort enz., om overeengekomen vakmanschapsnormen te garanderen vóór aanvang van elk werkpakket.
 • Leid het projectteam bij het ontwikkelen van innovatieve benaderingen en oplossingen om de QA-aandacht en impact op het project te vergroten.
 • Zorg voor training voor projectpersoneel over het Project QA/QC-plan van de contractant.
 • Werk samen met de klant om te zorgen voor tijdige indiening, goedkeuring en implementatie van hun kwaliteitsnormen en -procedures.
 • Gebruik uw praktische ervaring om kwaliteitsrisico's in procedures en controles te identificeren en aan te pakken, waarbij u voortdurend de effectiviteit ervan evalueert en beoordeelt.

 

 1. Teamleiderschap en ontwikkeling:

 

 • Demonstreer sterke leiderschapsvaardigheden door teamleden te motiveren en hen verantwoordelijk te houden voor de prestaties.
 • Cultiveer een cultuur van voortdurende verbetering en kwaliteitsbewustzijn.
 • Begeleid en ontwikkel leiders binnen uw team.
 • Leid de oplevering van een zero defect/zero rework-project en zet daarmee de norm voor uitmuntendheid in de organisatie.
 • Begeleiding en ondersteuning bieden aan de gehele organisatie bij het behalen van deze hoge standaard.
 • Zorg ervoor dat al het projectpersoneel de juiste training heeft gekregen om een project van uitzonderlijk hoge kwaliteit op te leveren.
 • Handhaaf het kwaliteitsdoel van "Zero addertjes onder het gras" op het moment dat het installatieteam de voltooiing van een systeem of een deel van een systeem aankondigt.
 • Beheer en realiseer de doelstellingen van uw afdeling proactief, met een toekomstgerichte en gecontroleerde aanpak.

 

 1. Andere taken:

 

 • Voer indien nodig andere taken uit die verband houden met deze rol.

 

        Essentiële criteria:

 

 • Aantoonbaar begrip van alle aspecten van het opleveren van grote, hoogwaardige bouwprojecten.
 • Uitstekende communicatieve en leiderschapsvaardigheden.
 • Bewezen staat van dienst in het succesvol leiden van teams om uitzonderlijke resultaten te behalen bij vergelijkbare projecten.
 • 10+ jaar relevante ervaring in bouwkwaliteitsmanagement.
 • In het bezit zijn van een primair of masterdiploma in QA/QC of een gelijkwaardige discipline, of aantoonbare gelijkwaardige ervaring.
 • Sterke strategische planning en tactische uitvoeringsvaardigheden.
 • Ervaring met het werken als onderdeel van multifunctionele projectteams op alle niveaus.
 • Vaardigheid in relevante IT-tools en -systemen.

 

Apply Now