Engineering Lead, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

 

Mercury is the European leader in construction solutions.

 We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

 We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

 At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

· Management of the Electrical and Mechanical Systems package. – good MEP background required.

· Management of Site Safety in conjunction with the Project Manager and the Mercury Safety Advisor. This will include the setup, management of and closing out of the safety file as part of the Management team.

· Drive a focused Quality. Health, Safety and Environmental culture within your team.

· Management of Site QA in conjunction with Mercury QA Manager including set up, man-agement and close out of file

· Management of Project Schedule in conjunction with Mercury Project manager, consult-ing Engineer and Client requirements

· Management of all costs associated with your package including:

o Mercury Electrical and Mechanical Teams

o Sub-contractors

o Material deliveries and goods receipting.

o Plant and Equipment

o Variations

o Valuations

· Management of all day-to-day site operations

· Ensure Mercury Policies and procedures are followed closely.

· Management of sub-contractor activities including tracking progress against schedule and staffing levels. Ensure that there is a weekly minuted meeting with sub-contrac-tor.

· Management of the Mercury “In Progress” snagging system ensuring that the supervisors return weekly punch lists where applicable. Ensure all snags are distributed to all Sub-contractors

· Issue direct labour hours and sub-contractor hours to time administrator for tracking centrally.

· Attendance at Site Meetings, Internal Project Reviews, Engineering Reviews, Planning and Co-ordination Meetings and Handover Meetings

· Close out of all project items including Final Account, O & M Manuals, Punch List, Safety File, QA File, Material and Plant re-locations, Project Plan – all with the support of the site project manager and your project team.

· Issue weekly cost reports. This will include all orders placed, materials expected, and labour levels.

· Issue internal weekly progress report rolled up from project supervisors report. This will highlight progress percentage complete based on WBS codes and any concerns. It should also highlight any risk elements within the control of Mercury, e.g.: late deliveries.

· Issue external weekly progress report, to the project manager, highlighting areas not available, delays, shortage of design, third party hold ups and percentage complete.

· Schedule material deliveries to correspond with the project schedule. Track all deliveries.

· Maintain a weekly project photographic diary

· All other duties associated with the role.

 

Essential Criteria for the Role:

· A trade and/or relevant third level qualification

· Minimum 5 years previous experience in Project Management

· MEP Background

· Proven record of coordinating and managing large installation projects

· Experience dealing with Industrial Relations issues

· Knowledge of Health & Safety

· Experienced in design and build

· Good technical knowledge of both Electrical and Mechanical systems

· Excellent IT skills

· Excellent communication skills

· Ability to work well within strict deadlines

· Ability to drive a large-scale project

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

Technische leiding

 

Organisatorische omgeving:

 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen.

 Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren.

 Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS).

 Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

· Beheer van het pakket Elektrische en Mechanische Systemen. – goede MEP-achtergrond vereist.

· Beheer van de locatieveiligheid in samenwerking met de projectmanager en de Mercury-veiligheidsadviseur. Hierbij valt onder meer het opzetten, beheren en afsluiten van het veiligheidsdossier als onderdeel van het Managementteam.

· Stimuleer een gerichte kwaliteit. Gezondheids-, veiligheids- en milieucultuur binnen uw team.

· Beheer van Site QA in combinatie met Mercury QA Manager, inclusief opzetten, beheren en afsluiten van dossiers

· Beheer van het projectschema in samenwerking met de Mercury-projectmanager, die de vereisten van ingenieurs en klanten raadpleegt

· Beheer van alle kosten die verband houden met uw pakket, inclusief:

o Mercury elektrische en mechanische teams

o Onderaannemers

o Materiaalleveringen en goederenontvangst.

o Installaties en uitrusting

o Variaties

o Waarderingen

· Beheer van alle dagelijkse activiteiten op de site

· Zorg ervoor dat het beleid en de procedures van Mercury nauwkeurig worden gevolgd.

· Beheer van de activiteiten van onderaannemers, inclusief het volgen van de voortgang ten opzichte van de planning en de personeelsbezetting. Zorg ervoor dat er wekelijks een notulenvergadering is met de onderaannemer.

· Beheer van het Mercury “In Progress”-snagging-systeem, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de supervisors, indien van toepassing, wekelijkse punchlists retourneren. Zorg ervoor dat alle problemen onder alle onderaannemers worden verdeeld

· Geef directe arbeidsuren en uren van onderaannemers door aan de tijdbeheerder voor centrale tracking.

· Bijwonen van locatievergaderingen, interne projectbeoordelingen, technische beoordelingen, plannings- en coördinatievergaderingen en overdrachtsvergaderingen

· Sluit alle projectitems af, inclusief definitieve rekening, O & M-handleidingen, opleveringslijst, veiligheidsdossier, QA-bestand, materiaal- en fabrieksverhuizingen, projectplan – allemaal met de steun van de projectmanager van de locatie en uw projectteam.

· Geef wekelijkse kostenrapporten uit. Dit omvat alle geplaatste bestellingen, verwachte materialen en arbeidsniveaus.

· Geef een intern wekelijks voortgangsrapport uit, op basis van het rapport van de projectbegeleiders. Dit zal het voortgangspercentage benadrukken op basis van WBS-codes en eventuele problemen. Het moet ook eventuele risico-elementen onder de controle van Mercury benadrukken, bijvoorbeeld: late leveringen.

· Geef een extern wekelijks voortgangsrapport uit aan de projectmanager, waarin de gebieden die niet beschikbaar zijn, vertragingen, een tekort aan ontwerp, vertragingen door derden en het voltooiingspercentage worden benadrukt.

· Plan materiaalleveringen in overeenstemming met de projectplanning. Volg alle leveringen.

· Houd een wekelijks fotografisch projectdagboek bij

· Alle andere taken die verband houden met de rol.

 

Essentiële criteria voor de rol:

· Een handels- en/of relevante kwalificatie op het derde niveau

· Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement

· Achtergrond van het EP

· Bewezen staat van dienst in het coördineren en beheren van grote installatieprojecten

· Ervaring met kwesties op het gebied van arbeidsverhoudingen

· Kennis van gezondheid en veiligheid

· Ervaren in ontwerp en bouw

· Goede technische kennis van zowel elektrische als mechanische systemen

· Uitstekende IT-vaardigheden

· Uitstekende communicatievaardigheden

· Vermogen om goed te werken binnen strikte deadlines

· Vermogen om een grootschalig project te leiden

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

 

Apply Now