EHS Lead, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Adherence to the project & Mercury Engineering Safety Management system
 • Adherence to relevant Environmental, Health & Safety statutory provisions & legislation
 • Adherence to Mercury Engineering & PSCS Environmental, Health & Safety Plans.
 • Coordination in the development of task specific Method statements, risk assessments, safe plan of action, permit to work.
 • Compliance with the project execution plan.
 • Coordination of project safety indicators.
 • Good Safety Practices are managed & maintained.
 • Ongoing C.O.S.H.H assessments, control of hazardous substances.
 • Ensuring that safety interventions are completed & registered.
 • Carry out regular site audits and inspection, document results and follow up on any corrective actions.
 • Maintain records of statutory inspections are available for project activities, tool and plant.
 • Adopt a Proactive approach to project EHS requirements.
 • Ability to work either independently or as part of a team.
 • Provide Safety input to site management & at site EHS forums.
 • Ensure project sub-contractors adhere to project & group EHS policies & procedures.
 • Ensure that Mercury Engineering induction & training is coordinated, managed & maintained.
 • Project PPE is resourced & available.
 • Compile & carry out Toolbox talks, as necessary
 • Assist or carry out accident investigation reports in a timely manner & ensure communication to Mercury Engineering project management.
 • Welfare & Hygiene facilities are in place, managed & maintained.
 • Liaison with site Project Management on environmental, health & safety issues.
 • Up to date documentation is included with the Safety File.
 • Waste reduction and recycling programmes are maintained in line with project policies & procedures.
 • Any other duties associated with this role.

 

Essential Criteria for the Role:

 • Relevant qualification in Environmental, Health & Safety
 • 7+ years’ experience of managing environmental, health and safety on large construction sites.
 • Experience working on Data Centres
 • 5+ years managing a team of EHS advisors
 • Thorough knowledge of current environmental, health and safety legislation
 • Flexibility in working patterns where necessary.
 • Ability to efficiently manage all environmental, health and safety issues on site.
 • Strong communication & computer skills,
 • Ability to work on own initiative and possess strong interpersonal and communications skills.
 • Close attention to detail
 • Good team-working skills

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

Organisatorische omgeving:

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen. 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren. 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS). 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Naleving van het project- en Mercury Engineering Safety Management-systeem
 • Naleving van relevante wettelijke bepalingen en wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid
 • Naleving van Mercury Engineering & PSCS Plannen voor milieu, gezondheid en veiligheid.
 • Coördinatie bij het ontwikkelen van taakspecifieke Method statements, risicobeoordelingen, veilig plan van aanpak, werkvergunning.
 • Naleving van het projectuitvoeringsplan.
 • Coördinatie van projectveiligheidsindicatoren.
 • Goede veiligheidspraktijken worden beheerd en onderhouden.
 • Lopende COSHH-beoordelingen, controle van gevaarlijke stoffen.
 • Ervoor zorgen dat veiligheidsinterventies worden afgerond en geregistreerd.
 • Voer regelmatig site-audits en -inspecties uit, documenteer resultaten en volg eventuele corrigerende maatregelen op.
 • Er zijn registraties van wettelijke inspecties beschikbaar voor projectactiviteiten, gereedschap en fabriek.
 • Hanteer een proactieve benadering van de EHS-vereisten van het project.
 • De mogelijkheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Veiligheidsinput leveren aan locatiebeheer en EHS-forums op locatie.
 • Zorg ervoor dat projectonderaannemers zich houden aan het EHS-beleid en de procedures van het project en de groep.
 • Zorg ervoor dat introductie en training van Mercury Engineering worden gecoördineerd, beheerd en onderhouden.
 • Project PPE is voorzien van middelen en beschikbaar.
 • Toolbox-gesprekken samenstellen en uitvoeren, indien nodig
 • Assisteer of voer ongevallenonderzoeksrapporten tijdig uit en zorg voor communicatie met het projectmanagement van Mercury Engineering.
 • Welzijn & Hygiëne voorzieningen zijn aanwezig, worden beheerd en onderhouden.
 • Contact onderhouden met het projectmanagement van de locatie over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.
 • Up-to-date documentatie is bij het Veiligheidsdossier gevoegd.
 • Programma's voor afvalvermindering en recycling worden onderhouden in overeenstemming met projectbeleid en -procedures.
 • Alle andere taken die bij deze functie horen.

 

Essentiële criteria voor de rol:

 • Relevante kwalificatie op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid
 • 7+ jaar ervaring in het beheer van milieu, gezondheid en veiligheid op grote bouwplaatsen.
 • Ervaring met het werken in datacenters
 • 5+ jaar leiding geven aan een team van EHS-adviseurs
 • Grondige kennis van de huidige milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving
 • Flexibiliteit in werkpatronen waar nodig.
 • Mogelijkheid om alle milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties ter plaatse efficiënt te beheren.
 • Sterke communicatieve en computervaardigheden,
 • De mogelijkheid om op eigen initiatief te werken en beschikt over sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.
 • Veel aandacht voor detail
 • Goede teamwerkvaardigheden

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

 

Apply Now