CSA Design Manager, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:
 

Mercury is the European leader in construction solutions. 
 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 
 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including:
Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 
 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Design review of each project
 • Buildability and suitability assessment
 • Value Engineering opportunities, Collaborate on new design issues or changes.
 • Construction Methodology and sequence of installation
 • Technical submittal approvals
 • Shop drawing approvals
 • Co-ordination of contractor’s design works (CDP)
 • Supervision of Design consultants’ appointment and selection
 • Assist in developing Design Delivery Schedule along with client, Project Manager, Design team and consultants. 
 • Assist with the Development of the scope-of-work and contract document deliverables list for each related discipline. 
 • Assist in developing Design Delivery Schedule along with client, Project Manager, Design team and consultants.
 • Procure the design from a consultant design partner from initial tender enquiry to appointment.
 • Assistance to Project management for design cost schedule
 • Support commercial team with design change costs.
 • Manage the Design consultant team where required.
 • Lead with effective supervision an experienced design team to ensure delivery on schedule and project milestones.
 • Implement recovery strategy if slippage is detected.
 • Participate in departmental strategic planning.
 • Assist technically internal and external customers.
 • Manage the staff through the Mercury People portal to assess the training needs and career goals. (CPM)
 • Participate in design meetings and provide continual input to optimise design work.
 • Liaising with clients, insurance companies, consultants and architects.
 • Working in accordance with company procedures & guidelines

 

 

Essential Criteria for the Role:

 • Architectural, Civil or Structural engineering background preferred.
 • A minimum of a bachelor’s degree
 • Minimum 5-7 years of experience in the Construction industry.
 • Solid experience required coordinating multidisciplinary teams.
 • Project management experience across all design phases
 •  (design fees time / cost management)
 • Proven experience managing small teams
 • Experience working on a BIM environment
 • Excellent computer skills
 • Attention to detail
 • Strong interpersonal and Organisational skills
 • Pride in the quality and presentation of work

 

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

Organisatorische omgeving:
 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen. 
 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren. 
 

Wij realiseren de visie van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder:
Enterprise datacenters, geavanceerde technologie en biowetenschappen, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS). 
 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Ontwerpbeoordeling van elk project
 • Bouwbaarheid en geschiktheidsbeoordeling
 • Value Engineering-mogelijkheden, samenwerken aan nieuwe ontwerpproblemen of veranderingen.
 • Constructiemethode en volgorde van installatie
 • Technische indieningsgoedkeuringen
 • Goedkeuringen van winkeltekeningen
 • Coördinatie van de ontwerpwerkzaamheden van de aannemer (CDP)
 • Begeleiding van aanstelling en selectie van Ontwerpconsulenten
 • Assisteren bij het ontwikkelen van het Design Delivery Schedule samen met de klant, projectmanager, ontwerpteam en consultants. 
 • Assisteren bij de ontwikkeling van de lijst met werkomvang en contractdocumenten voor elke gerelateerde discipline. 
 • Assisteren bij het ontwikkelen van het Design Delivery Schedule samen met de klant, projectmanager, ontwerpteam en consultants.
 • Verkrijg het ontwerp van een adviserende ontwerppartner, vanaf het eerste aanbestedingsonderzoek tot aan de afspraak.
 • Assistentie aan projectmanagement voor ontwerpkostenplanning
 • Ondersteuning van het commerciële team met ontwerpwijzigingskosten.
 • Leiding geven aan het Design consultant team waar nodig.
 • Leid onder effectief toezicht een ervaren ontwerpteam om ervoor te zorgen dat de levering op schema en projectmijlpalen verloopt.
 • Implementeer een herstelstrategie als slip wordt gedetecteerd.
 • Neem deel aan de strategische planning van de afdeling.
 • Technisch assisteren van interne en externe klanten.
 • Beheer het personeel via het Mercury People-portaal om de trainingsbehoeften en carrièredoelen te beoordelen. (CPM)
 • Neem deel aan ontwerpvergaderingen en geef voortdurend input om het ontwerpwerk te optimaliseren.
 • Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, verzekeraars, adviseurs en architecten.
 • Werken volgens bedrijfsprocedures en richtlijnen

 

 

Essentiële criteria voor de rol:

 • Bij voorkeur heb je een bouwkundige, civiele of bouwkundige achtergrond.
 • Minimaal een bachelordiploma
 • Minimaal 5-7 jaar ervaring in de bouwsector.
 • Gedegen ervaring vereist het coördineren van multidisciplinaire teams.
 • Projectmanagementervaring in alle ontwerpfasen
 •  (ontwerpkosten tijd / kostenbeheer)
 • Bewezen ervaring met het aansturen van kleine teams
 • Ervaring met het werken in een BIM-omgeving
 • Uitstekende computervaardigheden
 • Aandacht voor detail
 • Sterke interpersoonlijke en organisatorische vaardigheden
 • Trots op de kwaliteit en presentatie van het werk

 

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now