EHS Advisor, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including: Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role: 

 • Ensure EHS management systems for all the projects are implemented and maintained
 • Adherence to the project & Mercury Engineering Safety Management system
 • Adherence to relevant Environmental, Health & Safety statutory provisions & legislation
 • Adherence to Mercury Engineering & PSCS Environmental, Health & Safety Plans.
 • Coordination in the development of task specific method statements, risk assessments, safe plan of action and permit to work.
 • Compliance with the project safety statement.
 • Coordination of project safety indicators.
 • Good Safety Practices are managed & maintained.
 • Ongoing C.O.S.H.H assessments, control of hazardous substances.
 • Safety interventions are completed & registered.
 • Carry out regular site audits and inspection, document reports and establish corrective and preventive actions to prevent reoccurrence and continuous improvements
 • Attend and provide input at site meetings, report on EHS risks, trends and recommend constructive actions towards continuous improvements
 • Good safety practices are managed & maintained.
 • Provide advice and guidance in all EHS matters to management, safety representatives and employees
 • Records of statutory inspections are available for project activities, tool and plant.
 • Adopt a Proactive approach to project EHS requirements.
 • Provide Safety input to site management & at site EHS forums.
 • Ensure project sub-contractor adhere to project EHS policies & procedures.
 • Mercury Engineering site induction & training is coordinated, managed & maintained.
 • Project PPE is resourced & available.
 • Compile & carry out Toolbox talks, as necessary.
 • Assist or carry out accident investigation reports in a timely manner & ensure communication to Mercury Engineering project management.
 • Welfare & Hygiene facilities are in place, managed & maintained.
 • Liaison with site Project Management on environmental, health & safety issues.
 • Up to date documentation is included with the Safety File.
 • Waste reduction and recycling programmes are maintained in line with project pol-icies & procedures.

 

 

Essential Criteria for the Role:

 • Relevant third level Certificate qualification in Environmental, Health & Safety
 • 3 years minimum site experience
 • Thorough knowledge of current environmental, health and safety legislation
 • Flexibility in working patterns where necessary.
 • Ability to efficiently manage all environmental, health and safety issues on site.
 • Strong communication & computer skills,
 • Ability to work on own initiative and possess strong interpersonal and communications skills.

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Organisatorische omgeving:

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen. 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren. 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder: Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS). 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Zorg ervoor dat EHS-beheersystemen voor alle projecten worden geïmplementeerd en onderhouden
 • Naleving van het project- en Mercury Engineering Safety Management-systeem
 • Naleving van relevante wettelijke bepalingen en wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid
 • Naleving van Mercury Engineering & PSCS Plannen voor milieu, gezondheid en veiligheid.
 • Coördinatie bij het ontwikkelen van taakspecifieke methodeverklaringen, risicobeoordelingen, veilig plan van aanpak en werkvergunning.
 • Naleving van de projectveiligheidsverklaring.
 • Coördinatie van projectveiligheidsindicatoren.
 • Goede veiligheidspraktijken worden beheerd en onderhouden.
 • Lopende COSHH-beoordelingen, controle van gevaarlijke stoffen.
 • Veiligheidsinterventies worden afgerond & geregistreerd.
 • Voer regelmatig site-audits en -inspecties uit, documenteer rapporten en stel corrigerende en preventieve acties vast om herhaling en voortdurende verbeteringen te voorkomen
 • Woon vergaderingen bij en geef input op locatievergaderingen, rapporteer over EHS-risico's, trends en adviseer constructieve acties voor continue verbeteringen
 • Goede veiligheidspraktijken worden beheerd en onderhouden.
 • Adviseren en begeleiden in alle EHS-aangelegenheden aan het management, veiligheidsvertegenwoordigers en werknemers
 • Registraties van wettelijke inspecties zijn beschikbaar voor projectactiviteiten, gereedschap en installatie.
 • Hanteer een proactieve benadering van de EHS-vereisten van het project.
 • Veiligheidsinput leveren aan locatiebeheer en EHS-forums op locatie.
 • Zorg ervoor dat de onderaannemer van het project zich houdt aan het EHS-beleid en de procedures van het project.
 • Introductie en training op de locatie van Mercury Engineering wordt gecoördineerd, beheerd en onderhouden.
 • Project PPE is voorzien van middelen en beschikbaar.
 • Toolbox-gesprekken samenstellen en uitvoeren, indien nodig.
 • Assisteer of voer ongevallenonderzoeksrapporten tijdig uit en zorg voor communicatie met het projectmanagement van Mercury Engineering.
 • Welzijn & Hygiëne voorzieningen zijn aanwezig, worden beheerd en onderhouden.
 • Contact onderhouden met het projectmanagement van de locatie over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.
 • Up-to-date documentatie is bij het Veiligheidsdossier gevoegd.
 • Programma's voor afvalvermindering en recycling worden onderhouden in overeenstemming met het projectbeleid en de projectprocedures.

 

 

Essentiële criteria voor de rol:

 • Relevante certificaatkwalificatie op het derde niveau in milieu, gezondheid en veiligheid
 • Minimaal 3 jaar site-ervaring
 • Grondige kennis van de huidige milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving
 • Flexibiliteit in werkpatronen waar nodig.
 • Mogelijkheid om alle milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties ter plaatse efficiënt te beheren.
 • Sterke communicatieve en computervaardigheden,
 • De mogelijkheid om op eigen initiatief te werken en beschikt over sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

 

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now