ELV Package Manager, The Netherlands

Apply Now

 

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including: Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Scope of the Role:

The ideal candidate must be a self-starter with the initiative and skills to manage his/her workload to meet necessary deadlines. Excellent time management, prioritising and communications skills are essential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Coordinating and Planning of resources including labour, materials and sub-contractors
 • Manage and drive a team to meet with all project requirements and deadlines
 • Ensure the adherence to safety and quality standards
 • 5+ years previous experience in Project Management with a recognised
 • Experience working with a Mechanical/Electrical contractor, experience with ELV systems to include security, mechanical systems
 • Proven record of co-ordinating and managing projects
 • Strong Electrical experience
 • Prepare relevant reports for Project Team
 • Ensure the adherence to safety and quality standards
 • Reporting on progress to Project Management Team

 

Essential Criteria for the Role:

 • An engineering qualification or relevant work experience
 • Good Computer skills in word, excel etc.
 • Fluent English
 • Flexible to travel
 • A trade background
 • Proven record of co-ordinating and managing large projects
 • A minimum of 5 years in a Supervision role

 

Desirable Criteria:

 • Excellent communication skills
 • Team player with ability to build effective relationships at all levels
 • Strong interpersonal skills, ability to work well within a friendly team
 • Career driven, ambitious and enthusiastic
 • Ability to work well under pressure and within a strict deadline environment
 • Ability to drive a large-scale project
 • A construction background
 • Good Computer skills - Windows, MS Office

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

 

 

Organisatorische omgeving:

 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen. 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren. 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder: Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS). 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Reikwijdte van de rol:

De ideale kandidaat moet een zelfstarter zijn met het initiatief en de vaardigheden om zijn/haar werklast te beheren en zo de noodzakelijke deadlines te halen. Uitstekend tijdmanagement, prioriteiten stellen en communicatieve vaardigheden zijn essentieel.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Coördineren en plannen van middelen, inclusief arbeid, materialen en onderaannemers
 • Beheer en stuur een team om aan alle projectvereisten en deadlines te voldoen
 • Zorgdragen voor het naleven van veiligheids- en kwaliteitsnormen
 • 5+ jaar eerdere ervaring in projectmanagement met een erkend
 • Ervaring met het werken met een mechanische/elektrische aannemer, ervaring met ELV-systemen, inclusief beveiliging en mechanische systemen
 • Bewezen staat van dienst in het coördineren en beheren van projecten
 • Sterke elektrische ervaring
 • Opstellen van relevante rapportages voor het Projectteam
 • Zorgdragen voor het naleven van veiligheids- en kwaliteitsnormen
 • Rapporteren over de voortgang aan het Projectmanagementteam

 

Essentiële criteria voor de rol:

 • Een technische opleiding of relevante werkervaring
 • Goede computervaardigheden in word, excel etc.
 • Vloeiend Engels
 • Flexibel om te reizen
 • Een handelsachtergrond
 • Bewezen staat van dienst in het coördineren en managen van grote projecten
 • Minimaal 5 jaar in een toezichthoudende rol

 

Gewenste criteria:

 • Uitstekende communicatievaardigheden
 • Teamspeler met het vermogen om effectieve relaties op te bouwen op alle niveaus
 • Sterke interpersoonlijke vaardigheden, vermogen om goed te werken in een vriendelijk team
 • Carrièregedreven, ambitieus en enthousiast
 • Vermogen om goed te werken onder druk en binnen een omgeving met strikte deadlines
 • Vermogen om een grootschalig project aan te sturen
 • Een bouwachtergrond
 • Goede computervaardigheden - Windows, MS Office

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now