Electrical QA/QC Engineer, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Assist and support the Quality Manager to achieve the contract quality objectives
 • Support implementation of the quality vision, goals and strategies.
 • Identify, support production of the quality department contractual and company deliverable
 • Verify implementation of contractual requirements
 • Work with commercial/procurement to ensure quality requirements are within the applicable Purchase Order/Contract.
 • Review, endorse, and monitor Vendor/Contractors deliverables
 • Review of all applicable vendor/subcontractor documentation.
 • Review Inspection and test Plans
 • Support the implementation of project procedures and processes Implementation.
 • Oversee Contractor’s quality related documentation. Ensuring this meets the specification requirements.
 • Plan and perform quality audits and assessments of the Vendor/contractor and their subcontractors.
 • Plan and perform Internal audits at key stages of work delivery.
 • Raise non-conformances when out of specification requirements are identified and support resolution and close out.
 • Report non-conformances and corrective actions with documented evidence and recommendations for satisfactory resolution.
 • Review project deliverables to ensure quality requirements have been incorporated e.g. Work and test packs.
 • Produce weekly and monthly reports and managed KPI information.

 

Essential Criteria for the Role:

 • Minimum of 5 years’ experience of large multi discipline projects
 • Minimum 10 years’ inspection surveillances on client behalf overseeing vendors and sub-contractors work activities on electrical mechanical work.
 • Experience in Electrical equipment, testing, CE marking.
 • Experience in use of work packs and test packs
 • Experience in preservation activities preferred
 • Experience in Modular build
 • Good knowledge of hands-on use ensuring Right first Time” approach

 

Mercury is an equal opportunities employer

 

 

 

Organisatorische omgeving:

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen. 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren. 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS). 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol:

 • Assisteren en ondersteunen van de kwaliteitsmanager bij het behalen van de contractkwaliteitsdoelstellingen
 • Ondersteuning van de implementatie van de kwaliteitsvisie, -doelen en -strategieën.
 • Identificeren, ondersteunen van de productie van de contractuele en bedrijfsresultaten van de kwaliteitsafdeling
 • Controleer de implementatie van contractuele vereisten
 • Werk samen met Commercial/Inkoop om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsvereisten binnen de toepasselijke inkooporder/contract vallen.
 • Beoordelen, goedkeuren en monitoren van de prestaties van leveranciers/aannemers
 • Beoordeling van alle toepasselijke documentatie van leveranciers/onderaannemers.
 • Inspectie- en testplannen beoordelen
 • Ondersteuning bij de implementatie van projectprocedures en -processen.
 • Toezicht houden op de kwaliteitsgerelateerde documentatie van de contractant. Ervoor zorgen dat dit voldoet aan de specificatie-eisen.
 • Plannen en uitvoeren van kwaliteitsaudits en beoordelingen van de Verkoper/aannemer en hun onderaannemers.
 • Plan en voer interne audits uit in belangrijke stadia van de werkoplevering.
 • Breng non-conformiteiten aan de orde wanneer vereisten die buiten de specificatie vallen worden geïdentificeerd en ondersteun de oplossing en afsluiting.
 • Rapporteer non-conformiteiten en corrigerende maatregelen met gedocumenteerd bewijs en aanbevelingen voor een bevredigende oplossing.
 • Beoordeel de projectresultaten om er zeker van te zijn dat de kwaliteitseisen zijn opgenomen, bijvoorbeeld werk- en testpakketten.
 • Produceer wekelijkse en maandelijkse rapporten en beheerde KPI-informatie.

 

Essentiële criteria voor de rol:

 • Minimaal 5 jaar ervaring met grote multidisciplinaire projecten
 • Minimaal 10 jaar inspectietoezicht namens de klant, waarbij toezicht wordt gehouden op de werkzaamheden van leveranciers en onderaannemers op het gebied van elektrisch-mechanisch werk.
 • Ervaring met elektrische apparatuur, testen, CE-markering.
 • Ervaring met het gebruik van werkpakketten en testpakketten
 • Bij voorkeur ervaring met conserveringswerkzaamheden
 • Ervaring met modulair bouwen
 • Goede kennis van hands-on gebruik en waarborgt de Right first Time-aanpak

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt

Apply Now