Senior Planner, Amsterdam, The Netherlands

Apply Now

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including: Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role

 • Responsible for a project or portfolio of projects (regional / sectoral)
 • Responsible for all aspects of planning, as defined by the Planning SOP
 • Reporting to Planning Department
 • Reporting to Business Unit / Project Management
 • Developing and maintaining schedules for pre-construction / construction / commissioning
 • Developing and maintaining progress databases
 • Progress reporting
 • Milestone projections, delay / float path analysis
 • Earned Value Management systems
 • Monitoring schedule performance and productivity
 • Auditing progress on site
 • Attending schedule meetings, liaising with client and subcontractors
 • Preparation of tender schedules
 • Preparation of histograms
 • Leading planning meetings
 • Supporting weekly workface planning systems
 • Resource / cash loading of schedules
 • Providing data for payment applications
 • Completing contract review reports
 • Responsibility for quality and accuracy of schedules and reports
 • Making relevant parties aware of issues and advising on solutions
 • Recording delay and disruption
 • Assisting in the preparation of claims and providing data for contractual disputes
 • Travelling to projects in order to carry out the above, if required
 • Managing, training, coaching, supporting, developing, leading staff, if required
 • Covering Planning Manager responsibilities when required
 • Covering Project Planner responsibilities when required
 • All other duties associated with role

 

Essential Criteria for the Role

 • Knowledge of Mercury procedures and practices (for internal promotions)
 • General construction knowledge of sequences and interactions
 • Ability to work and communicate with project teams and business management
 • Ability to communicate with client
 • Level of experience (sectoral experience can be a factor)
 • Specific subcontractor planning experience (as opposed to client-side or MC)
 • Ability to train / coach / develop juniors
 • Ability to manage teams
 • Drive and initiative
 • Skill level on software

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Senior Planner

 

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen.

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren.

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder: Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, grootschalige datacenters, brandbeveiliging en technische ondersteuningsdiensten (TSS).

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol

 • Verantwoordelijk voor een project of portfolio van projecten (regionaal/sectoraal)
 • Verantwoordelijk voor alle aspecten van de planning, zoals gedefinieerd in het Planning SOP
 • Rapporterend aan de afdeling Planning
 • Rapporterend aan Business Unit/Projectmanagement
 • Het ontwikkelen en onderhouden van schema's voor pre-constructie / constructie / inbedrijfstelling
 • Het ontwikkelen en onderhouden van voortgangsdatabases
 • Voortgangsrapportage
 • Mijlpaalprojecties, analyse van vertragings- / zweefpaden
 • Verdiende waardemanagementsystemen
 • Bewaken van planningsprestaties en productiviteit
 • Controle van de voortgang op locatie
 • Bijwonen van planningsvergaderingen, contact onderhouden met opdrachtgever en onderaannemers
 • Opstellen van aanbestedingsplannen
 • Voorbereiding van histogrammen
 • Het leiden van planningsvergaderingen
 • Ondersteuning van wekelijkse werkvlakplanningsystemen
 • Resource/cash laden van schema's
 • Het verstrekken van gegevens voor betaalaanvragen
 • Het invullen van contractbeoordelingsrapporten
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van planningen en rapporten
 • Relevante partijen bewust maken van vraagstukken en adviseren over oplossingen
 • Vertraging en verstoring van de opname
 • Assisteren bij het opstellen van claims en het verstrekken van gegevens voor contractuele geschillen
 • Indien nodig reis je naar projecten om bovenstaande uit te voeren
 • Aansturen, trainen, coachen, ondersteunen, ontwikkelen, aansturen van medewerkers, indien nodig
 • Waar nodig de verantwoordelijkheden van de Planning Manager overnemen
 • Het dekken van de verantwoordelijkheden van de Projectplanner wanneer dat nodig is
 • Alle andere taken die verband houden met de rol

 

Essentiële criteria voor de rol

 • Kennis van Mercury-procedures en -praktijken (voor interne promoties)
 • Algemene constructiekennis van sequenties en interacties
 • Vermogen om te werken en te communiceren met projectteams en bedrijfsmanagement
 • Vermogen om met de klant te communiceren
 • Ervaringsniveau (sectorale ervaring kan een factor zijn)
 • Specifieke ervaring met planning van onderaannemers (in tegenstelling tot klantzijde of MC)
 • Vermogen om junioren te trainen/coachen/ontwikkelen
 • Vermogen om teams te beheren
 • Drive en initiatief
 • Vaardigheidsniveau op software

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

 

Apply Now