MEP Manager, Helsinki, Finland

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions. 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again. 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including: Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS). 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Management of the Electrical & Mechanical Systems packages. 
 • Management of Site Safety in conjunction with the Project Manager and the Mercury Safety Advisor. This will include the setup, management of and closing out of the safety file as part of the Management team. 
 • Drive a focused Quality. Health, Safety and Environmental culture within your team. 
 • Management of Site QA in conjunction with Mercury QA Manager including set up, management and close out of file 
 • Management of Project Schedule in conjunction with Mercury Project manager, consulting Engineer and Client requirements 
 • Management of all costs associated with your packages including: 
 • Mercury Electrical Team 
 • Mercury Mechanical Team 
 • Sub-contractors 
 • Material deliveries and goods receipting. 
 • Plant and Equipment  
 • Variations  
 • Valuations 
 • Management of all day to day site operations 
 • Ensure Mercury Policies and procedures are followed closely. 
 • Management of sub-contractor activities including tracking progress against schedule and staffing levels. Ensure that there is a weekly minuted meeting with sub-contractor. 
 • Management of the Mercury “In Progress” snagging system ensuring that the supervisors return weekly punch lists where applicable. Ensure all snags are distributed to all Sub-contractors 
 • Issue direct labour hours and sub-contractor hours to time administrator for tracking centrally. 
 • Attendance at Site Meetings, Internal Project Reviews, Engineering Reviews, Planning and Co-ordination Meetings and Handover Meetings 
 • Close out of all project items including Final Account, O & M Manuals, Punch List, Safety File, QA File, Material and Plant re-locations, Project Plan – all with the support of the site project manager and your project team. 
 • Issue weekly cost reports. This will include all orders placed, materials expected, and labour levels.  
 • Issue internal weekly progress report rolled up from project supervisors report. This will highlight progress percentage complete based on WBS codes and any concerns. It should also highlight any risk elements within the control of Mercury, e.g.: late deliveries. 
 • Issue external weekly progress report, to the project manager, highlighting areas not available, delays, shortage of design, third party hold ups and percentage complete.  
 • Schedule material deliveries to correspond with the project schedule. Track all deliveries. 
 • Maintain a weekly project photographic diary 
 • Liaise with & maintain strong relationships with the client team 
 • Review design in conjunction with the Mercury & client teams 
 • Oversee coordination of works between the various M&E scope items & ensure alignment with overall site works   
 • All other duties associated with the role. 

 

Essential Criteria for the Role:

 • A trade and/or relevant third level qualification 
 • Minimum 5 years previous experience in Project Management  
 • Proven record of coordinating and managing large installation projects 
 • Experience dealing with Industrial Relations issues 
 • Knowledge of Health & Safety 
 • Experienced in design and build 
 • Good technical knowledge of both Electrical and Mechanical systems 
 • Excellent IT skills 

 

Desirable Criteria:

 • Excellent communication skills 
 • Ability to work well within strict deadlines 
 • Ability to drive a large-scale project 
 • Ability to manage others within a team environment 

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

 

Organisaatioympäristö:

Mercury on Euroopan johtava rakennusratkaisujen valmistaja. 

Rakennamme ja hallinnoimme monimutkaisia ​​suunnittelu- ja rakennusprojekteja maailman johtaville yrityksille. Ratkaisumme auttavat toimittamaan teknologioita ja elämää muuttavia edistysaskeleita, jotka yhdistävät ihmiset, yhteisöt ja yritykset ja antavat niille voimaa saavuttaa uskomattomia asioita. Ihmisillämme on rohkeutta olla innovatiivisia. Heidän päättäväisyytensä ja terävä keskittymisensä antavat meille mahdollisuuden toimia varmasti aina ja uudelleen. 

Toimitamme asiakkaidemme visioita huippuluokan rakennusratkaisuilla useilla aloilla, mukaan lukien: Enterprise Data Centerit, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale-palvelinkeskukset, Fire Protection ja Technical Support Services (TSS). 

Mercurylla meidän velvollisuutemme on rohkaista ja tukea ihmisiä toteuttamaan näkemyksensä itsestään. Asetamme heidät toimintamme ytimeen ja tarjoamme haastavia mahdollisuuksia kehittyä mahtavassa tiimissä kannustavassa ympäristössä, jossa he voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

 

Roolin keskeiset vastuut:

 • Sähkö- ja mekaanisten järjestelmien pakettien hallinta. 
 • Työmaan turvallisuuden hallinta yhdessä projektipäällikön ja Mercuryn turvallisuusneuvojan kanssa. Tämä sisältää turvallisuustiedoston asettamisen, hallinnan ja sulkemisen osana johtoryhmää. 
 • Aja keskittyneeseen laatuun. Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristökulttuuri tiimissäsi. 
 • Sivuston laadunvarmistuksen hallinta yhdessä Mercury QA Managerin kanssa, mukaan lukien asennus, hallinta ja tiedoston sulkeminen 
 • Projektiaikataulun hallinta yhdessä Mercuryn projektipäällikön, konsultti-insinöörin ja asiakkaan vaatimusten kanssa 
 • Kaikkien pakettiisi liittyvien kulujen hallinta, mukaan lukien: 
 • Mercuryn sähkötiimi 
 • Mercuryn mekaaninen tiimi 
 • Alihankkijat 
 • Materiaalitoimitukset ja tavaran vastaanottaminen. 
 • Tehdas ja laitteet  
 • Muunnelmat  
 • Arvostukset 
 • Kaiken päivittäisen työmaatoimintojen hallinta 
 • Varmista, että Mercuryn käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan tarkasti. 
 • Alihankintatoimintojen hallinta, mukaan lukien edistymisen seuranta aikataulun ja henkilöstömäärän mukaan. Varmista, että alihankkijan kanssa pidetään viikoittain pöytäkirjaan merkitty kokous. 
 • Mercuryn "Inprogress" -sagging-järjestelmän hallinta varmistaa, että valvojat palauttavat viikoittaiset leimauslistat tarvittaessa. Varmista, että kaikki vinkit jaetaan kaikille alihankkijoille 
 • Myönnä suorat työajat ja alihankkijan työtunnit ajanhallintaan keskitetysti seurantaa varten. 
 • Osallistuminen työmaakokouksiin, sisäisiin projektikatselmuksiin, suunnittelukatselmuksiin, suunnittelu- ja koordinointikokouksiin ja luovutuskokouksiin 
 • Sulje kaikki projektikohteet, mukaan lukien lopputili, O & M -oppaat, rei'ityslista, turvallisuustiedosto, laadunvarmistustiedosto, materiaalien ja laitosten uudelleensijoitukset, projektisuunnitelma – kaikki työmaaprojektipäällikön ja projektitiimisi tuella. 
 • Anna viikoittaiset kustannusraportit. Tämä sisältää kaikki tehdyt tilaukset, odotetut materiaalit ja työmäärät.  
 • Anna sisäinen viikoittainen edistymisraportti, joka on koottu projektinvalvojan raportista. Tämä korostaa edistymisprosenttia WBS-koodien ja mahdollisten huolenaiheiden perusteella. Siinä tulisi myös korostaa Mercuryn hallinnassa olevia riskitekijöitä, esim. myöhästyneet toimitukset. 
 • Anna ulkoinen viikoittainen edistymisraportti projektipäällikölle, jossa korostetaan alueita, jotka eivät ole käytettävissä, viivästykset, suunnittelun puute, kolmannen osapuolen viivästykset ja prosenttiosuus.  
 • Suunnittele materiaalitoimitukset projektin aikataulun mukaisesti. Seuraa kaikkia toimituksia. 
 • Pidä viikoittain projektin valokuvapäiväkirjaa 
 • Pidä yhteyttä ja ylläpitää vahvoja suhteita asiakastiimiin 
 • Tarkista suunnittelu yhdessä Mercuryn ja asiakastiimien kanssa 
 • Valvo töiden koordinointia eri M&E-soveltuvien kohteiden välillä ja varmista yhteensopivuus työmaan yleisten töiden kanssa   
 • Kaikki muut rooliin liittyvät tehtävät. 

 

Tärkeimmät roolin kriteerit:

 • Ammatti- ja/tai asiaankuuluva kolmannen tason tutkinto 
 • Vähintään 5 vuoden aikaisempaa kokemusta projektijohtamisesta  
 • Todistettu kokemus suurten asennusprojektien koordinoinnista ja johtamisesta 
 • Kokemusta työelämän suhteisiin liittyvistä asioista 
 • Terveyden ja turvallisuuden tuntemus 
 • Kokemusta suunnittelusta ja rakentamisesta 
 • Hyvä tekninen tuntemus sekä sähkö- että mekaanisista järjestelmistä 
 • Erinomaiset IT-taidot 

 

Toivottavat kriteerit:

 • Erinomaiset kommunikaatiotaidot 
 • Kykyä työskennellä hyvin tiukoissa määräajoissa 
 • Kykyä johtaa isompaa projektia 
 • Kyky hallita muita tiimiympäristössä 

 

 

Mercury on yhtäläisten mahdollisuuksien työnantaja.

Apply Now