Mechanical Engineer - Inżynier Mechanik, Warsaw, Poland

Jetzt Bewerben

Organisational Environment:

Mercury is an Irish based European Contractor.

At Mercury, we build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. 

Our solutions help deliver technologies that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. 

Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again, across a range of key sectors including Data Centres, Semi-Conductor, Advanced Technology, Live Environment, Fire Protection, Technical Support Services (TSS), Healthcare & Building Services.

Our global team is over 2,800 people strong, and along with our supply-chain partners, we have 8,500+ people working on our client projects. We operate across over 16 locations in Europe and recorded overall turnover in excess of €1.5bn in 2021.

Mercury employs the best people, invests heavily in training and education, and ensures that the highest standards of health, safety and governance are applied throughout the organisation

 

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Management of the Mechanical Systems under your control.
 • Management of Site Safety in conjunction with the project manager and the Mercury Safety Advisor. This will include the setup, management of and closing out of the safety file as part of the Management team.
 • Management of Site QA in conjunction with Mercury QA Manager including set up, management and close out of file
 • Management of Project Schedule in conjunction with Mercury Project manager, consulting Engineer and Client requirements
 • Management of all costs associated with your package including:
 •    Mercury Mechanical Team
 •    Sub-contractors
 •    Material deliveries and goods receipting.
 •    Plant and Equipment
 •    Variations
 •    Valuations
 • Management of all day to day site operations
 • Ensure Mercury Policies and procedures are followed closely.
 • Management of sub-contractor activities including tracking progress against schedule and manpower levels. Ensure that there is a weekly minuted meeting with sub-contractor.
 • Management of the Mercury “In Progress” snagging system ensuring that the supervisors return weekly punch lists where applicable. Ensure all snags are distributed to all Sub-contractors
 • Issue direct labour hours and sub-contractor hours to time administrator for tracking centrally.
 • Attendance at Site Meetings, Internal Project Reviews, Engineering Reviews, Planning and Co-ordination Meetings and Handover Meetings
 • Close out of all project items including Final Account, O & M Manuals, Punch List, Safety File, QA File, Material and Plant re-locations, Project Plan – all with the support of the site project manager and your project team.
 • Issue weekly cost reports. This will include all orders placed, materials expected, and labour levels.
 • Issue internal weekly progress report rolled up from project supervisors report. This will highlight progress percentage complete based on WBS codes and any concerns. It should also highlight any risk elements within the control of Mercury, eg: late deliveries.
 • Issue external weekly progress report, to the project manager, highlighting areas not available, delays, shortage of design, third party hold ups and percentage complete.
 • Schedule material deliveries to correspond with the project schedule. Track deliveries.
 • Maintain a weekly project photographic diary
 • All other duties associated with the role.

 

Essential Criteria for the Role:

 • 5+ years’ experience working with a recognised Mechanical/Electrical contractor in process mechanical / pipework
 • Excellent organizational and planning skills
 • Ability to work as part of a team
 • Excellent negotiation, problem solving and decision-making skills
 • Proficient in use of systems software related to Engineering functions
 • Excellent IT skills
 • Ability to manage workload and prioritise
 • Excellent communication skills
 • Ability to work on own initiative

 

Desirable Criteria:

 • Knowledge of modularisation

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

 

Środowisko organizacyjne:

Mercury jest europejskim wykonawcą z siedzibą w Irlandii.

W firmie Mercury budujemy i zarządzamy złożonymi projektami inżynieryjno-budowlanymi dla wiodących światowych korporacji. Nasze rozwiązania pomagają dostarczać technologie, które łączą ludzi, społeczności i firmy, dając im moc osiągania niesamowitych rzeczy.  

Nasi ludzie mają odwagę być innowacyjni. Ich determinacja i skupienie pozwalają nam zawsze dostarczać pewne produkty w szeregu kluczowych sektorów, w tym w centrach danych, półprzewodnikach, zaawansowanych technologiach, środowisku na żywo, ochronie przeciwpożarowej, usługach pomocy technicznej (TSS), opiece zdrowotnej i budownictwie Usługi. Nasz globalny zespół liczy ponad 2800 osób, a wraz z naszymi partnerami z łańcucha dostaw ponad 8500 osób pracuje nad projektami naszych klientów. Działamy w ponad 16 lokalizacjach w Europie i odnotowaliśmy całkowity obrót przekraczający 1,5 miliarda euro w 2021 roku. 

Mercury zatrudnia najlepszych ludzi, dużo inwestuje w szkolenia i edukację oraz zapewnia stosowanie najwyższych standardów BHP i ładu korporacyjnego w całej organizacji

 

Kluczowe obowiązki na roli:

 • Zarządzanie systemami mechanicznymi pod Twoją kontrolą.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy we współpracy z kierownikiem projektu i doradcą ds. bezpieczeństwa Mercury. Obejmuje to tworzenie, zarządzanie i zamykanie dokumentacji bezpieczeństwa w ramach zespołu zarządzającego.
 • Zarządzanie zakładową kontrolą jakości w połączeniu z Mercury QA Manager, w tym konfiguracją, zarządzaniem i zamknięciem pliku
 • Zarządzanie harmonogramem projektu we współpracy z kierownikiem projektu Mercury, inżynierem konsultantem i wymaganiami Klienta
 • Zarządzanie wszystkimi kosztami związanymi z Twoim pakietem, w tym:
  • Zespół mechaniczny Mercury
  • Podwykonawcy
  • Dostawy materiałów i odbiór towarów.
  • Instalacje i urządzenia
  • Wariacje
  • Wyceny
 • Zarządzanie wszystkimi codziennymi operacjami na miejscu
 • Upewnij się, że zasady i procedury Mercury są ściśle przestrzegane.
 • Zarządzanie działaniami podwykonawców, w tym śledzenie postępów w stosunku do harmonogramu i poziomów siły roboczej. Upewnij się, że co tydzień odbywa się protokołowane spotkanie z podwykonawcą.
 • Zarządzanie systemem zaczepiania Mercury „w toku”, zapewniające, że przełożeni zwracają cotygodniowe listy poncz, tam gdzie ma to zastosowanie. Upewnij się, że wszystkie zaczepy są dystrybuowane do wszystkich Podwykonawców
 • Wydaj bezpośrednie godziny pracy i godziny podwykonawców administratorowi czasu w celu centralnego śledzenia.
 • Uczestnictwo w spotkaniach na miejscu, wewnętrznych przeglądach projektów, przeglądach inżynieryjnych, spotkaniach planistycznych i koordynacyjnych oraz spotkaniach przekazujących
 • Zamykaj wszystkie elementy projektu, w tym rozliczenia końcowe, instrukcje obsługi i konserwacji, listę wykrojów, akta bezpieczeństwa, akta kontroli jakości, relokacje materiałów i zakładów, plan projektu - wszystko przy wsparciu kierownika projektu na miejscu i zespołu projektowego.
 • Wydawaj cotygodniowe raporty o kosztach. Obejmuje to wszystkie złożone zamówienia, oczekiwane materiały i poziom robocizny.
 • Wydaj wewnętrzny tygodniowy raport z postępów, skompilowany z raportu kierowników projektu. Spowoduje to podkreślenie procentu postępu ukończonego na podstawie kodów WBS i wszelkich obaw. Powinna również zwracać uwagę na wszelkie elementy ryzyka znajdujące się pod kontrolą Mercury, np. opóźnione dostawy.
 • Wydaj zewnętrzny tygodniowy raport z postępów kierownikowi projektu, podkreślając niedostępne obszary, opóźnienia, braki w projekcie, blokady stron trzecich i procent ukończenia.
 • Zaplanuj dostawy materiałów zgodnie z harmonogramem projektu. Śledź dostawy.
 • Prowadź cotygodniowy dziennik fotograficzny projektu
 • Wszystkie inne obowiązki związane z rolą.

 

 

Podstawowe kryteria dla roli:

 • Ponad 5 lat doświadczenia w pracy z uznanym wykonawcą mechaniki/elektryki w zakresie mechaniki procesowej/rurociągów
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i planistyczne
 • Umiejętność pracy jako część zespołu
 • Doskonałe umiejętności negocjacyjne, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Biegły w obsłudze oprogramowania systemowego związanego z funkcjami inżynierskimi
 • Doskonałe umiejętności informatyczne
 • Umiejętność zarządzania pracą i ustalania priorytetów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętność pracy z własnej inicjatywy

 

Pożądane kryteria:

 • Znajomość modularyzacji

 

Mercury jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans.

 

 

 

 

Jetzt Bewerben