BIM Engineer - Inżynier BIM, Poznań, Poland

Jetzt Bewerben

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions.

 

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

 

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including: Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Technical Support Services (TSS).

 

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

 

Scope of the Role:

Our BIM team use the most advanced design tools on all our projects.  Operating within the Mercury Group, we have opportunity to transfer knowledge and experience the latest engineering trends through collaboration.  Due to the dynamic development of our design department in Poland, we are looking for candidates in the HVAC/Piping systems.

 

Key Responsibilities of the Role:

 • Preparation of detailed designs in 3D BIM technology (Revit, 3D models of designed installations)
 • Introducing changes and updates to the design, optimisation of design solutions
 • Detailed design of Sanitary, Technological and HVAC installations for various types of projects (including Industrial Plants, Production and Office Buildings)
 • Object Library management
 • Clash management on all systems and co-ordination of mechanical installation with other trades
 • Development of 3D coordinated services and structure layouts
 • Production of Isometrics and Bills of Materials
 • Data analysis of attribute information contained within 3D CAD models and other data sources for the  purposes of quantification, 4D construction sequencing and to facilitate the fabrication and construction process in a BIM workflow
 • Deal with sub-contractors, client consultants, designers and GC to ensure correct installation
 • Attendance at design and construction reviews
 • Trips to construction sites (including foreign ones) as part of supervision over the projects being carried out and cooperation with the team responsible for carrying out execution works

 

Essential Criteria for the Role:

 • Knowledge of the MS Office environment
 • Knowledge of Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, willingness to learn and develop designing skills as part of the company's training courses
 • Fluent English
 • Ability to work on own initiative
 • Commitment, communication skills, the ability to work in a team and organise your own working time

 

Desirable Criteria:

 • Higher education in the specialisation of HVAC/Sanitary Installations
 • Desire to further training

 

Mercury is an equal opportunities employer

 

 

Środowisko organizacyjne:

Mercury jest europejskim wykonawcą z siedzibą w Irlandii.

W Mercury budujemy i zarządzamy złożonymi projektami inżynieryjno-budowlanymi dla wiodących światowych korporacji. Nasze rozwiązania pomagają dostarczać technologie, które łączą ludzi, społeczności i firmy, dając im moc osiągania niesamowitych rzeczy.  

Nasi ludzie mają odwagę być innowacyjni. Ich determinacja i skupienie pozwalają nam zawsze dostarczać pewne produkty w szeregu kluczowych sektorów, w tym w centrach danych, półprzewodnikach, zaawansowanych technologiach, środowisku na żywo, ochronie przeciwpożarowej, usługach pomocy technicznej (TSS), opiece zdrowotnej i budownictwie Usługi. Nasz globalny zespół liczy ponad 2800 osób, a wraz z naszymi partnerami z łańcucha dostaw ponad 8500 osób pracuje nad projektami naszych klientów. Działamy w ponad 16 lokalizacjach w Europie i odnotowaliśmy całkowity obrót przekraczający 1,5 miliarda euro w 2021 roku. 

Mercury zatrudnia najlepszych ludzi, dużo inwestuje w szkolenia i edukację oraz zapewnia stosowanie najwyższych standardów BHP i ładu korporacyjnego w całej organizacji

 

Zakres roli:

We wszystkich naszych projektach nasz zespół BIM korzysta z najbardziej zaawansowanych narzędzi projektowych. Działając w ramach Grupy Mercury, poprzez współpracę mamy możliwość przekazywania wiedzy i doświadczenia w zakresie najnowszych trendów inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem naszego działu projektowego w Polsce poszukujemy kandydatów do branży HVAC/Piping systems.

 

Kluczowe obowiązki roli:

 • Przygotowanie projektów wykonawczych w technologii 3D BIM (Revit, modele 3D projektowanych instalacji)
 • Wprowadzanie zmian i aktualizacji do projektu, optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych
 • Projekty wykonawcze instalacji Sanitarnych, Technologicznych i HVAC dla różnego typu projektów (m.in. Zakładów Przemysłowych, Budynków Produkcyjnych i Biurowych)
 • Zarządzanie biblioteką obiektów
 • Zarządzanie kolizjami we wszystkich systemach i koordynacja instalacji mechanicznej z innymi branżami
 • Opracowanie skoordynowanych usług 3D i układów struktur
 • Produkcja izometrii i zestawień materiałów
 • Analiza danych informacji o atrybutach zawartych w modelach 3D CAD i innych źródłach danych do celów kwantyfikacji, sekwencjonowania konstrukcji 4D oraz w celu ułatwienia procesu produkcji i budowy w przepływie pracy BIM
 • Współpraca z podwykonawcami, konsultantami klienta, projektantami i GC w celu zapewnienia prawidłowej instalacji
 • Obecność na przeglądach projektowych i budowlanych
 • Wyjazdy na budowy (również zagraniczne) w ramach nadzoru nad realizowanymi projektami oraz współpracy z zespołem odpowiedzialnym za prowadzenie prac wykonawczych

 

Podstawowe kryteria dla roli:

 • Znajomość środowiska MS Office
 • Znajomość Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, chęć nauki i rozwijania umiejętności projektowych w ramach firmowych szkoleń
 • Płynny angielski
 • Umiejętność pracy z własnej inicjatywy
 • Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego czasu pracy

 

Pożądane kryteria:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności Instalacje HVAC/Sanitarne
 • Chęć dalszego szkolenia

 

Mercury jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans

Jetzt Bewerben