Commercial Lead, The Netherlands

Apply Now

Organisational Environment:

Mercury is the European leader in construction solutions.

We build and manage complex engineering & construction projects for the world’s leading corporations. Our solutions help deliver technologies and life changing advancements that connect people, communities, and businesses, giving them the power to achieve incredible things. Our people have the courage to be innovative. Their determination and sharp focus enable us to deliver with certainty, time and time again.

We deliver our clients’ visions through leading edge construction solutions across multiple sectors, including Enterprise Data Centres, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centres, Fire Protection, and Live Environments.

At Mercury, it is our duty to encourage and back our people to realise their vision of themselves. We place them at the heart of what we do, providing challenging opportunities to develop within a great team in a supportive environment that allows them to reach their full potential.

 

Mercury is seeking an experienced Commercial Lead to join our site team on a large Data Centre construction project. The successful candidate will have a strong track record in cost management and quantity surveying, with experience managing commercial aspects of large-scale construction projects.


Principal Duties and Responsibilities:

To lead the project Commercial Team and provide support to the construction team on all commercial and quantity surveying functions including the following key responsibilities:

 • Ensure compliance with contract obligations and provide advice and monitoring of same to construction team
 • Ability to identify potential commercial risks and ensure prompt reporting of same to management.
 • Compile monthly progress applications and ensure they are inclusive of accurate remeasure, site variations, dayworks or claims
 • Procurement – operational procurement activity and contract support, in conjunction with the Procurement Department
 • Manage subcontractor accounts from initial award to interim valuation, variations, and final account.
 • Managing and forecasting of turnover and cash flow of the projects
 • Reviewing and commercial management of all projects, to ensure accurate and reliable reporting
 • Identify, analyse, and report on trends within the Business & Projects
 • Provide Data and analysis of issues & risks as required by Management.
 • Improve and implement best practice commercial processes and accurate budgeting
 • Lead, support, and provide coaching to commercial team members in best practice quantity surveying and cost management methods.
 • Review all incoming correspondence from Employers, Design Team and /or subcontractors, to identify contractually critical items and to initiate replies
 • To ensure Construction Team is adhering to all Contractual Requirements and providing advice and monitoring of same
 • Ensure reporting is in line with Group Policies & highlight exceptions to Management
 • All other duties associated with this role

 

Selection Criteria / Person Specification:   

 • Relevant third level qualification in Quantity Surveying, or equivalent level of education (e.g. engineering) combined with commercial experience.
 • Minimum 5+ years’ experience post qualification in a big onsite environment
 • Ability to work both individually and as part of a team
 • Excellent IT Skills (SAP experience is an advantage)
 • Excellent communication and organisation skills
 • Must have excellent English language skills

 

Mercury is an equal opportunities employer.

 

Commerciële leiding

Organisatorische omgeving:

Mercury is de Europese leider op het gebied van bouwoplossingen.

 

Wij bouwen en beheren complexe engineering- en constructieprojecten voor 's werelds toonaangevende bedrijven. Onze oplossingen helpen technologieën en levensveranderende ontwikkelingen te leveren die mensen, gemeenschappen en bedrijven met elkaar verbinden, waardoor ze de kracht krijgen om ongelooflijke dingen te bereiken. Onze mensen hebben de moed om innovatief te zijn. Hun vastberadenheid en scherpe focus stellen ons in staat keer op keer met zekerheid te leveren.

 

Wij leveren de visies van onze klanten via toonaangevende bouwoplossingen in meerdere sectoren, waaronder Enterprise Data Centers, Advanced Technology & Life Sciences, Hyperscale Data Centers, Brandbeveiliging en Live Environments.

 

Bij Mercury is het onze plicht om onze mensen aan te moedigen en te steunen om hun visie op zichzelf te verwezenlijken. We plaatsen hen in het hart van wat we doen en bieden uitdagende kansen om zich te ontwikkelen binnen een geweldig team in een ondersteunende omgeving waarin ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.

 

 

Mercury is op zoek naar een ervaren commerciële leider om ons locatieteam te versterken bij een groot datacenterbouwproject. De succesvolle kandidaat zal een sterk trackrecord hebben op het gebied van kostenbeheer en kwantiteitsonderzoek, met ervaring in het beheren van commerciële aspecten van grootschalige bouwprojecten.

 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 

Het commerciële team van het project leiden en ondersteuning bieden aan het bouwteam bij alle commerciële en kwantiteitsonderzoeksfuncties, inclusief de volgende sleutelverantwoordelijkheden:

 • Zorgen voor naleving van contractverplichtingen en advies en monitoring hierover geven aan het bouwteam
 • Vermogen om potentiële commerciële risico's te identificeren en te zorgen voor een snelle rapportage hiervan aan het management.
 • Stel maandelijkse voortgangsaanvragen samen en zorg ervoor dat deze nauwkeurige hermetingen, locatievariaties, dagwerkzaamheden of claims bevatten
 • Inkoop – operationele inkoopactiviteiten en contractondersteuning, in samenwerking met de afdeling Inkoop
 • Beheer de rekeningen van onderaannemers vanaf de eerste gunning tot de tussentijdse waardering, variaties en eindafrekening.
 • Beheren en voorspellen van de omzet en cashflow van de projecten
 • Beoordeling en commercieel beheer van alle projecten, om nauwkeurige en betrouwbare rapportage te garanderen
 • Identificeer, analyseer en rapporteer over trends binnen de Business & Projecten
 • Verstrek gegevens en analyse van problemen en risico's zoals vereist door het management.
 • Verbeter en implementeer best practice commerciële processen en nauwkeurige budgettering
 • Leid, ondersteun en bied coaching aan commerciële teamleden bij best practices op het gebied van kwantiteitsonderzoek en kostenbeheermethoden.
 • Beoordeel alle inkomende correspondentie van werkgevers, het ontwerpteam en/of onderaannemers, om contractueel kritische items te identificeren en antwoorden te initiëren
 • Om ervoor te zorgen dat het bouwteam zich aan alle contractuele vereisten houdt en advies geeft en hierop toezicht houdt
 • Zorg ervoor dat de rapportage in overeenstemming is met het groepsbeleid en benadruk uitzonderingen voor het management
 • Alle overige taken die bij deze rol horen

 

Selectiecriteria / Persoonsspecificatie:   

 • Relevante kwalificatie op het derde niveau in kwantiteitsonderzoek, of een gelijkwaardig opleidingsniveau (bijv. techniek) gecombineerd met commerciële ervaring.
 • Minimaal 5+ jaar ervaring na kwalificatie in een grote onsite omgeving
 • Vermogen om zowel individueel als in teamverband te werken
 • Uitstekende IT-vaardigheden (SAP-ervaring is een pré)
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Moet uitstekende Engelse taalvaardigheden hebben

 

Mercury is een werkgever die gelijke kansen biedt.

Apply Now